SALENTO ALL WHITE EARTHENWARE VASE W/ BLACK STRIPES

$267.00